Daily Archives 09/13/2017

Wyjaśnienie statusu prawnego Unii w ramach ONZ

Członkom Parlamentu Europejskiego do pewnego stopnia łatwo jest wychodzić z propozycjami, które w swoim charakterze, a często i treści, wykraczają poza polityczne realia oraz ogólnie przyjęte kryteria realizacji procesu integracji europejskiej, jednak w przypadku niniejszej uchwały należy podkreślić, że jej zawartość merytoryczna do pewnego stopnia wykracza poza „standard” tradycyjnych uchwał PE i – co więcej – przedstawia dużo więcej konkretów, niż komunikat Komisji. Jest to tym bardziej istotne, że prace nad raportem w tej sprawie zaczęły się z własnej inicjatywy izby już 13.3.2003 r. A o tym, że Parlament traktuje swoje propozycje poważnie niech świadczy fakt, że jego Przewodniczący, Josep Borrell Fontelles, zwrócił się 1.9.2004 r. do swoich odpowiedników w Radzie i Komisji z prośbą o uwzględnienie postulatu ujętego w styczniowej uchwale i włączenie przedstawicieli PE do składu unijnej delegacji na 59 Sesję Zgromadzenia Ogólnego NZ42.

więcej ->