Daily Archives 08/09/2017

Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej

Dnia 24.10.1995 r. została wydana dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych12, która jak dotychczas pozostaje podstawowym aktem prawnym w tym zakresie. Dyrektywa została wydana na podstawie art. 95 TWE, czyli artykułu umożliwiającego wydawanie aktów prawa wtórnego, gdy ma to prowadzić do urzeczywistniania wspólnego rynku. Uzasadnienie dla takiej podstawy prawnej jest takie, iż akt dotyczy wspólnego rynku, a dokładniej swobodnego przepływu danych osobowych. Wybór takiego uzasadnienia wskazuje na to, iż dane osobowe zostały potraktowane jako swoistego rodzaju towar, dobro przedstawiające sobą pewną wartość handlową i mogące stanowić przedmiot transakcji handlowej. Dyrektywa stawia sobie dwa cele: z jednej strony, ochronę osób fizycznych w sytuacjach, w których dochodzi do przetwarzania ich danych osobowych, z drugiej strony, zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych na obszarze Unii Europejskiej poprzez zharmonizowanie ustawodawstwa poszczególnych państw członkowskich. Dyrektywa posługuje się harmonizacją minimalną, wobec czego w każdym państwie członkowskim osoba fizyczna może spodziewać się przynajmniej takiego poziomu ochrony, jaki wynika z dyrektywy. Dyrektywa obejmuje wszelkie formy przetwarzania danych osobowych, bez względu na stosowane technologie, jest zatem „neutralna technologicznie”. Powoduje to, iż nie ma konieczności zmieniania dyrektywy za każdym razem, gdy pojawia się nowa technologia umożliwiająca przekazywanie danych. Tak więc, dyrektywa 2002/58/WE PE i Rady 12 O.J. L 281, s. 31, dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (O.J. L 284, s. 1). Por. D. Elgesem, The Structure of Rights in Directive 95/46/EC on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and the Free Movement of Such Data, „Ethics and Information Technology” 1999, vol. 1, s. 283-293, oraz COM (2003) 265 final – First Report on the Implementation of the Data Protection Directive (95/ /4Ó/EC). z 12.7.2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej, (która uchyliła tzw. dyrektywę telekomunikacyjną 97/66/WE) stanowi jedynie lex specialis wobec dyrektywy 95/4613 – nie wprowadzając żadnych zmian odnośnie do sposoby i poziomu ochrony danych osobowych.

więcej ->