Daily Archives 07/03/2015

Ramy nakreślone Transadantycką Agendą

W pozostałym zakresie warto także wymienić umowę z 1995 r. dotyczącą zamówień publicznych23, modyfikującą zobowiązania wynikające z porozumienia w sprawie zamówień publicznych podpisanego w Marra- keszu w kwietniu 1994 r., umowę z 1997 r. w sprawie prekursorów i substancji chemicznych często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych24, a także dwie umowy zawarte w ramach współpracy w dziedzinie konkurencji25. Ważną, ale nie realizowaną w praktyce, była umowa dotycząca stosowania porozumienia GATT w sprawie handlu samolotami cywilnymi w zakresie dużych samolotów cywilnych z 1992 r.26 Regulowała ona kwestie m.in. warunków udzielania zamówień publicznych i wsparcia rządowego w zakresie produkcji samolotów cywilnych, przewidywała też tryb konsultacji i rozstrzygania sporów. W październiku 2004 r. Stany Zjednoczone zerwały umowę w związku z zarzucanym naruszaniem jej przez stronę wspólnotową i wniosły skargę do WTO na nielegalną pomoc publiczną udzielaną konsorcjum Airbus. W odpowiedzi, strona wspólnotowa zarzuciła USA niedotrzymanie warunków konsultacji i rozstrzygania sporów przewidzianych umową, uznała zerwanie umowy za sprzeczne z prawem międzynarodowym i wszczęła postępowanie na forum WTO, oskarżając Stany Zjednoczone o nielegalne udzielanie pomocy publicznej producentom Boeinga27.

więcej ->

Struktura instytucjonalna

Umowa z 1980 r. ustanawia tylko jeden organ – Wspólny Komitet Współpracy (art. 5). Zgodnie z jego brzmieniem, zadaniem Komitetu jest promocja współpracy i przegląd jej stanu w różnych dziedzinach oraz służenie jako forum konsultacji w zakresie ułatwienia implementacji i realizacji celów umowy. Komitet nie ma określonego składu. Ma zbierać się raz na rok i w razie potrzeby. W praktyce Komitet służy jako forum rozpatrywania wszystkich problemów we współpracy wzajemnej, także politycznych i w sferze bezpieczeństwa.

więcej ->