Monthly Archives Czerwiec 2015

Geografia polityczna pozaeuropejskiej integracji regionalnej państw

Paradoksalnie proces integracji państw pozaeuropejskich najwcześniej rozpoczął się w Afryce. Na jej południowym krańcu już w końcu wieku XIX zaczęła kształtować się współpraca celna między niektórymi terytoriami (państwem, protektoratem i kolonią). Zaowocowała ona powstaniem w 1910 r. Unii Celnej Afryki Południowej (SACU), która w nowej formule działa na podstawie traktatu z 1969 r. Organizacja ta przetrwała do

więcej ->

Wspólnota Europejska a WTO

Z punktu widzenia prawnego, zagadnienie członkowstwa Wspólnoty Europejskiej w Światowej Organizacji Handlu (WTO) jest raczej złożone. Wynika to stąd, że WTO jest sukcesorką Ogólnego Porozumienia w sprawie Ceł i Handlu (General Agrement on Tariffs and Trade, GATT)10, zaś prze-

więcej ->

Unia Europejska a Wspólnota Andyjska

Spośród organizacji integracyjnych Ameryk Wspólnoty Europejskie najwcześniej nawiązały s LOS unio traktatowe ze Wspólnotą Andyjską (wówczas Porozumieniem z Kartageny). Stosunki traktatowe poprzedziła wspólna deklaracja z 5.5.1980 r. Rytm współpracy wyznaczyły kolejne umowy. Pierwszą z nich była umowa o współpracy z 1983 r., następną była ramowa umowa o współpracy z 1993 r. Tę ostatnią uzupełniono deklaracją o dialogu politycznym w 1996 r. Ostatnim traktatem wynegocjowanym między stronami jest umowa o dialogu politycznym i współpracy z 2003 r.

więcej ->

„Jedno państwo – dwa ustroje”

W ciągu jednego pokolenia zmieniła się mapa polityczna świata, na której umieszczone jest jedno państwo (Chiny), składające się z macierzy (ChRL) i specjalnych regionów administracyjnych (np. Hongkong, China, Chinese, Taipei). Zmianie uległa nie tylko geografia polityczna, lecz również geografia gospodarcza. Hasło „dwa ustroje” w istocie oznacza „Zjednoczenie w różnorodności”. O ile w świetle Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy zwrot ten ma wymiar kulturowy i społeczny daje najlepszą możliwość dalszego prowadzenia, w poszanowaniu praw każdej jednostki i ze świadomością odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń i Ziemi, ogromnego przedsięwzięcia, który uczyni ją szczególnym obszarem ludzkiej nadziei), o tyle w Chinach ma on konkretny wymiar gospodarczy, bowiem każdy ze specjalnych regionów administracyjnych ma możliwość realizowania własnej polityki, a Szanghaj zadziwia rozmachem i różnorodnością pomysłów.

więcej ->

Sprawy przeciwko Stanom Zjednoczonym – dalszy opis

Drugi akt przewidywał zakaz inwestycji w Iranie i Libii, które przyczyniałyby się bezpośrednio i znacząco do podniesienia zdolności Iranu i Libii w zakresie wydobywania własnych zasobów ropy naftowej. Negatywne skutki dla podmiotów unijnych polegać miały m.in. na odmowie dostępu do pożyczek od instytucji finansowych USA i ograniczeniach wywozowych wprowadzonych przez USA. Akty wykonawcze przyjęte przez władze amerykańskie przewidywały także kar)’ grzywny, konfiskaty mienia i pozbawienia wolności dla osób dopuszczających się naruszeń39.

więcej ->

Kompetencja zewnętrzna

Wreszcie, 15.5.2004 r. została wydana decyzja Komisji Europejskiej, na podstawie art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46, a 17.5.2004 r. została podpisana pierwsza formalna umowa33 między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu danych osobowych PNR przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Państwa USA, powielona w decyzji Rady 2004/496 z 17.5.2004 r.34

więcej ->

Wartości azjatyckie lansowane przez przywódców ChRL

Wniosek o rewizję Deklaracji nie wpłynął, jak dotąd do Sekretariatu Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Można jednak przewidzieć, iż gdyby taki pomysł się pojawił, poparłyby go zapewne: państwa islamskie, duża część państw afrykańskich, część państw powstałych po rozpadzie ZSRR i co najmniej dziesięć państw azjatyckich, na czele z ChRL. Rządy państw preferujące „wartości azjatyckie” zamieszkałe są przez prawie 2 mld ludzi9. Problematyka różnicowania i konfrontacji wartości między cywilizacjami staje się bardzo aktualnym tematem zarówno na płaszczyźnie polityki międzynarodowej, jak i międzynarodowej działalności normatywnej. Właściwie uważano, iż po zakończeniu „zimnej wojny”, konfrontacje w ideologii, czy polityce zanikną. Ale starcia pojawiły się na innych płaszczyznach, w naukach społecznych: politologii, antropologii, historiozofii czy publicystyce. Powróciła też ideologia, wyrażająca się w nowych programach wartości azjatyckich lansowanych przez przywódców ChRL, Sin- s K. Gawlikowski, RcligijnoSć chińska – uwagi o innej cywilizacji, „Azja-Pacyfik” 2003, nr 6, s. 56 J. Smolicz, As i fi 17 Values. Human Rights and Globalization, „Ad Veritatem”: Multidisciplinary Resercher Journal (UST-GS) 2002, vol. 1, nr 2, s. 350-366 J. Smolicz, Asian Values aitd Human Rights in a global Culture, red. J. Zajda, Melbourne 2001, s. 25-30, J. Smolicz, Reconciliation. Multicufturalism [w:] Towards Human Rights, red. J. Zajda, Society and the Environment, Multiculturalism 2002 Melbourne, s. 103-113.

więcej ->

Ramowa umowa o współpracy z 1993 r. – dalszy opis

Umowa weszła w życie 1.5.1998 T. zostają także stworzone pod rządami umowy z 1983 r. podkomitety do spraw: nauki i technologii, współpracy przemysłowej oraz współpracy handlowej. Zakres kompetencji Komitetu nie uległ zmianie (art. 32).

więcej ->

Współpraca gospodarcza i społeczna sensu largo

Dziedziny współpracy można uporządkować w trzy kategorie: polityczne, gospodarcze i społeczne oraz inne. Do pierwszej z nich można zaliczyć współpracę w następujących sferach (art. 8-11):

więcej ->

Nowy wymiar dialogu między różnymi cywilizacjami

Stosunki między cywilizacjami, z uwypuklaniem odrębności, nabrały dużego znaczenia w latach 80. ubiegłego stulecia. Przyczyn tej sytuacji możemy dopatrywać się w wielu źródłach, ale opisywanie ich nie jest przedmiotem tej analizy. Bardzo szybko włączyły się do dialogu między cywilizacjami organizacje międzynarodowe o zasięgu globalnym i regionalnym, ułatwiając ich kontakty. Organizowano konferencje, specjalne programy i tworzono projekty pod auspicjami ONZ, w tym UNESCO, a 2001 r. został ogłoszony Rokiem Dialogu Między Cywilizacjami i Kulturami20. Kontakty między Unią Europejską, a ASEAN zostały zdynamizowane, szczególnie po zakończeniu „zimnej wojny”. W latach 90. zbliżenie Unii do Azji zapoczątkowało współpracę i uznanie, jako równoprawnego partnera. Unia podjęła nowe inicjatywy, dokonywano uzgodnień na szczeblu ministrów spraw zagranicznych państw należących do obu ugrupowań. Szybki rozwój Azji Południowo-Wschodniej w ramach ASEAN, utworzenie strefy wolnego handlu i likwidacja wielu barier handlowych i prawnych, niewątpliwie ułatwia kontakty obu ugrupowań. Utworzono różne

więcej ->

Unia Europejska a Nowa Zelandia

Stosunki dwustronne między UE a Nową Zelandią mają swoją formalną podstawę we wspólnej Deklaracji podpisanej w 4.5.1999 r.7 UE jest dla Nowej Zelandii drugim po Australii najważniejszym partnerem handlowym. Nowa Zelandia eksportuje na rynek europejski: mięso owcze, wełnę, masło, kiwi, dziczyznę i wina. Pomimo tego wyraźnie rolniczego charakteru eksportu Nowa Zelandia należy do krajów wysokorozwiniętych (68% usługi, przemysł 27%, rolnictwo 5%). Przoduje w hodowli owiec, ponad 60 milionów8.

więcej ->

UE przeciwko USA cz. II

W przypadku stwierdzenia subsydiowania przedsiębiorstw lotniczych świadczących usługi lotnicze do Wspólnoty lub nieuczciwych praktyk cenowych ze strony samych przedsiębiorstw, po przeprowadzeniu dochodzenia na podstawie skargi przedsiębiorstwa wspólnotowego lub z własnej inicjatywy Komisji, Komisja w drodze procedur komitologicznych wydaje decyzję określającą – co do zasady – wysokość opłaty nakładanej na przedsiębiorstwo.

więcej ->

KOMENTARZ W ŚWIETLE KOMUNIKATU KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Unia Europejska działa w sposób multilateralny z natury, dysponuje więc poważnym doświadczeniem w tym względzie. Jest więc oczywiste, że z uwagi na swój wyjątkowy charakter Unia winna bardziej efektywnie wspierać Narody Zjednoczone1.

więcej ->

UE przeciwko USA

Przyjęte w tym samym dniu wspólne działanie ma charakter komplementarny: zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia środków w sferach objętych drugim i trzecim filarem, niezbędnych dla ochrony interesów podmiotów unijnych przed eksterytorialnymi skutkami ustawodawstwa amerykańskiego, jeśli ochrona taka nie jest przewidziana przez rozporządzenie (WE) nr 2271/96.

więcej ->

Wzmocnienie regionalizmu afrykańskiego

W 1992 r., na mocy traktatu z Abuja21, postanowiono utworzyć przy Organizacji Jedności Afrykańskiej Afrykańską Wspólnotę Gospodarczą, poważnie wzorowaną na EWG (celem AWG stało się ustanowienie wspólnego rynku). Organizacji tej jednak nie przyznano bezpośrednio osobowości prawnej, lecz spowodowano, że miała ona korzystać z podmiotowości prawnej OJA21. AWG skupiła niemal wszystkie państwa afrykańskie. Traktat z Abuja stworzył powiązania prawne z organizacjami subre- gionalnymi (AMU, COMESA, ECCAS, ECOWAS, 1GAD, SADC – art. 6 i 88 traktatu z Abuja). Ich wyrazem stał się protokół z Addis Adeby z 25.2.1992 r. w sprawie stosunków między AWG a regionalnymi wspólnotami gospodarczymi, który stał się podstawą koordynacji i zacieśnienia stosunków wzajemnych i sposobem umocnienia integracji regionalnej, koordynacji i harmonizacji polityk, środków, programów i działań tych organizacji. AWG potwierdziła także możliwość przewidzianą w traktacie z Abuja udzielania wytycznych organizacjom regionalnym oraz stosowania sankcji (art. 21). W sferze stosunków zewnętrznych protokół uznaje prawo organizacji regionalnych do zawierania umów o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, o ile nie są sprzeczne z celami traktatów założycielskich AWG i zainteresowanych organizacji regionalnych (art. 28)25.

więcej ->