Monthly Archives Styczeń 1970

Pojęcie regionalnej organizacji integracji państw – kontynuacja

Pojęcie takie spotykamy np. w konwencjach z zakresu ochrony środowiska naturalnego (m.in. w konwencji w sprawie ochrony żywych zasobów Antarktyki z 1980 r., art. XXIX czy konwencji w sprawie ochrony migrujących gatunków dzikich zwierząt z 1979 r., art. 16 ust. 2) niektórych traktatach gospodarczych (np. w konwencji międzynarodowej w sprawie harmonizacji granicznej kontroli towarów z 1982 r. czy w traktacie karty energetycznej z 1994 r., art. 1 ust. 3), a niekiedy nawet w konwencjach z zakresu cji integracyjnych, które mają osobowość prawną, ale wyłącznie dla takich, które uzyskały od państw członkowskich kompetencje do zawierania umów międzynarodowych zamiast lub obok państw członkowskich.

więcej ->

Uwspółcześnienie unijnego modus operandi

Pod celem dostosowania unijnego modus operandi w ramach ONZ do wyzwań obecnej doby Komisja rozumie przede wszystkim poprawę jakości przygotowań do konferencji i spotkań w ramach Systemu ONZ oraz efektywne promowanie unijnych wartości i interesów w jego ramach. Osiągnięcie tego celu winno nastąpić poprzez zwiększenie aktywności na polu dialogu z państwami i grupami państw ONZ zapewnienie pełnej zgodności rezolucji Rady Bezpieczeństwa NZ z przyjmowanymi przez UE wspólnymi stanowiskami29 włączenie Prezydencji i Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB do spotkań organizowanych z Radą Bezpieczeństwa NZ30 poprawę jakości działania Grup Roboczych Rady (CONUN i Major Conferences)31 oraz Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa częstsze posługiwanie się stanowiskami roboczymi, wskazówkami i argumentaires, niż sformalizowanymi wspólnymi stanowiskami wzmocnienie praktyki korzystania z ońentation notes na posiedzenia wybranych organów ONZ zwiększenie kontaktów nieformalnych i kuluarowych skupienie się (bez zbędnej biurokracji) na kwestiach społecznych, zdrowotnych, pomocy rozwojowej, ochronie praw człowieka oraz wsparciu humanitarnym stopniowe wzmacnianie reprezentacji UE w ramach instytucji Bretton Woods przyznanie większej elastyczności Prezydencji w celu bardziej efektywnego promowania stanowisk UE na forum ONZ (jednak przy zachowaniu klauzuli narodowej w tym zakresie) jak również zwrócenie uwagi na znaczenie wy-

więcej ->

Federalna Komisja Handlu a zasady Safe Harbour

Ataki terrorystyczne z 11.9.2001 r. spowodowały, iż Stany Zjednoczone zaczęły w szczególny sposób kontrolować pasażerów lotów do, przez lub z USA. Egzekwowanie przez Federalną Komisję Handlu zasad Safe Harbor może okazać się wręcz niemożliwe. Helem! Tracie Commission Act wyraźnie przewiduje, iż jurysdykcja Komisji nie obejmuje handlu zagranicznego (Foreigii Trade), co mogłoby wskazywać na to, iż jurysdykcja ta nie będzie tym bardziej obejmować zagadnień związanych z zagranicznymi konsumentami – a to jest podstawowym założeniem Safe Harbor.

więcej ->

Teksty raportów i decyzji w ramach procedur WTO

Przyjęty w styczniu 2000 r. raport panelu nie potwierdził zarzutów wobec Trade Act, głównie na skutek uznania przez panel za prawnie wiążące deklaracji rządu Stanów Zjednoczonych, iż będzie korzystał z uprawnień zawartych w ustawie w zgodzie z międzynarodowymi zobowiązaniami53.

więcej ->

Członkostwo Chin w WTO

W dążeniu do mocarstwowej pozycji w Azji56, dyplomacja chińska obecnie realizuje strategię „konstruktywnego dialogu” ze Stanami Zjednoczonymi57, „partnerstwa” na Dalekim Wschodzie38, „zatarcia dramatycznych kart historii agresji japońskiej59 i „partnerstwa” z Unią60.

więcej ->

Wyzwania europejskie

Na wstępie można postawić pytanie, czy Konstytucja Europejska jest dokumentem ułatwiającymi dialog międzycywilizacyjny i czy tworzy pomost międzykulturowy? Trzeba przypomnieć, iż już Konwent Europejski (KE), podejmując prace z zakresu ochrony praw podstawowych, miał świadomość iż będzie łączył różnego rodzaju prawa, rozproszone w różnych dokumentach. Znajdowały się one już często w autonomicznych kodyfikacjach, różnej rangi, w tym i na płaszczyźnie krajowej. To dawało dość złożoną materię prawno-ideologiczną pomimo, że dyskutowano o wartościach podstawowych należących do tego samego kręgu cywilizacyjnego. Dlatego też, już na wstępnym etapie, twórcy Karty Praw Podstawowych, dla większej przejrzystości, powiązali prawa podstawowe z „sześcioma wspólnymi wartościami” takimi jak godność, wolność, równość, solidarność, prawa obywateli i sprawiedliwość29. Wszystkie prawa mają usytuowanie na tym samym poziomie, nie ma układu gradacji30. Część postanowień ma charakter ogólny, a niektóre bardziej złożoną strukturę. Zdawano sobie sprawę, iż nie wszystkie państwa członkowskie są na tym samym poziomie powiązań prawnych. Dlatego też jednoznacznie zostały wymienione jedynie traktat o Unii Europejskiej i Traktat)’ Wspólnotowe, jak i Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnościach (ust. 5 Preambuły). W powiązaniu z art. 53 i 52 Karty, tworzy to czytelne granice ochrony praw człowieka, które nie mogą być niższe, niż zagwarantowane w EKPC. A zatem, prawa podstawowe gwarantują instytucje i organy UE/Wspólnot. Prawom podstawowym przyznaje się zasadniczy charakter. W związku z tym, nie można ich ograniczać i przysługują one każdemu. Postanowienia wiążą korzystanie z tych praw z odpowiedzialnością i obowiązkami wobec „innych osób, wspólnoty ludzkiej i przyszłych generacji” (ust. 6). Jednoznacznie więc stwierdzono, iż prawa i wolności człowieka ściśle łączą się z odpowiedzialnością i obowiązkami wobec ludzi i dobra wspólnego31. Jest to zatem nowoczesne dualistyczne ujęcie.

więcej ->

Współczesny konfucjanizm

Porównanie wymienionych materii, a następnie rozważania dotyczące konfrontacji, zakłada z mojej strony spojrzenie horyzontalne i odrzucenie myślowych partykularyzmów.

więcej ->