Dochodzenie odszkodowań to cenny wątek

Dochodzenie odszkodowań jest ważne. Dzisiaj niejeden specjalista pomaga, a wiele osób potrzebuje uzyskać dodatkowe pieniądze...

więcej ->

Kancelaria adwokacka w Gdańsku to potęga

Kancelaria adwokacka w Gdańsku to świetne miejsce. Dzisiaj wiele osób chce pracować w ten sposób i zyskiwać to, co najlepsze i najcenniejsze. Na pewno dobrej  klasy adwokat pomoże, wesprze, doda sił...

więcej ->

Adwokat w Gdańsku, czyli blisko Szwecji

Adwokat w Gdańsku funkcjonuje blisko Szwecji, często zatem specjalizuje się w sprawach gospodarczych, polsko-szwedzkich czy polsko-norweskich lub polsko-duńskich...

więcej ->

Usługi komornicze w Opolu

Usługi komornicze w Opolu świadczą eksperci. Ich praca nie ma ceny. Jest to co najmniej wartościowa sprawa i warto o niej pamiętać. Klienci chcą odzyskać własne pieniądze od dłużników i w tym pomaga im komornik...

więcej ->

Kancelaria notarialna w Opolu

Kancelaria notarialna w Opolu ma wiele do zaoferowania. Klienci chętnie kontaktują się z taką firmą i oferują jej to, co najlepsze i najcenniejsze. Dzisiaj niejeden klient pracuje na rzecz takiej kancelarii...

więcej ->

Kancelaria prawna w Koszalinie

Kancelaria prawna w Koszalinie kosztuje sporo, jej uslugi mają jakość i dobrą cenę, niejeden prawnik potrzebuje solidnego wsparcia, chce działać solidnie. To droga usługa, z której trudno zrezygnować...

więcej ->

Umowa w sprawie wzajemnej pomocy

Także umowa w sprawie wzajemnej pomocy prawnej30 zawiera postanowienie określające relacje między zawieraną umową a postanowieniami istniejących już umów dwustronnych między państwami członkowskimi a Stanami Zjednoczonymi, dodatkowo jednak przewiduje, iż jej postanowienia stosuje się także w przypadku braku obowiązującej umowy o pomocy prawnej między państwem członkowskim a Stanami Zjednoczonymi. Regulowane umową są kwestie identyfikacji informacji bankowych, wspólnych zespołów śledczych, wideokonferencji i ochrony danych osobowych. Obie umowy nie wykluczają zawarcia w przyszłości zgodnych z nimi umów z zakresu ekstradycji i wzajemnej pomocy prawnej. Obie umowy wymagają dla ich wejścia w życie sporządzenia między państwami członkowskimi i Stanami Zjednoczonymi dokumentów w formie pisemnej, potwierdzających przyjęcie przez nie do wiadomości stosowania umów. Do sporządzenia takich dokumentów zobowiązuje państwa członkowskie decyzja Rady 2003/516/WE31.

więcej ->

Unia Europejska-Tunezja

Unię Europejską i Republikę Tunezyjską62 wiąże umowa stowarzyszeniowa podpisana 17,7.1995 r.63 Umowa weszła w życie 1.3.1998 r. Tunezja była pierwszym państwem z regionu morza śródziemnego, które podpisało umowę stowarzyszeniową nowej generacji z Unią Europejską. W ramach umowy Tunezja i Unia Europejska zobowiązały się do utworzenia do 2010 r. strefy wolnego handlu. Umowa zawiera także regulacje w następujących dziedzinach: pogłębiony dialog polityczny, współpraca ekonomiczna, współpraca społeczna i kulturalna oraz współpraca finansowa. Jak dotąd realizacja postanowień umowy stowarzyszeniowej z Tunezją uważana jest za satysfakcjonującą. Ponadto Tunezja jako jedno z nielicznych śródziemnomorskich państw trzecich charakteryzuje się pewną stabilizacją, której towarzyszy znaczący postęp na płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej.

więcej ->

UPOWSZECHNIANIE EUROPEJSKIEGO MODELU OCHRONY

Rozwój technologii informatycznych spowodował, iż na skalę dotychczas niespotykaną dochodzi do przepływu danych osobowych między różnymi państwami. Powoduje to, iż należy się zastanowić nad skutecznymi metodami ochrony tych danych. Traktowanie danych osobowych jako wartości związanej z prawem do prywatności jest tradycyjnie podejściem europejskim, stąd rozbudowany system ochrony na kontynencie europejskim, a zwłaszcza w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE). Natomiast podstawowy odbiorca danych europejskich, czyli Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) ma do tego zagadnienia podejście skrajnie odmienne. Celem niniejszego opracowania jest zastanowienie się, czy poprzez zawieranie umów międzynarodowych dotyczących przekazywania danych dochodzi do upowszechnienia europejskiego modelu ochrony danych osobowych.

więcej ->

Uwspółcześnienie unijnego modus operandi – dalszy opis

Por, art. 19 TUE, w którym w ust. 2 mówi się, że „państwa członkowskie, które są także członkami RB ONZ, będą działać zgodnie i wyczerpująco informować pozostałe państwa członkowskie. Państwa członkowskie, które są stałymi członkami RB, przy wykonywaniu swoich funkcji, zapewniają obronę stanowisk i interesów Unii, bez uszczerbku dla ich zobowiązań wynikających z postanowień Karty Narodów Zjednoczonych”.

więcej ->

Wartości azjatyckie lansowane przez przywódców ChRL cz. II

Nadal więc, Zachód i Azja są antagonistami w dialogu o przyszłości świata. Spotkać można bardzo emocjonalne argumenty, jak i liczne uproszczenia w analizach. Ogniskują się one głównie na ocenach dotyczących organizacji życia politycznego, społecznego czy rozumienia demokracji i związanych z tym praw człowieka. Bardzo szybko może okazać się, że nie będzie ostrych podziałów geograficznych czy politycznych, za to będzie nas dzielić coś innego. Mam tutaj na myśli katalogi podstawowych wartości i oparte na nich wspólnot)’ państw-społeczeństw, czy wspólnoty organizacji międzynarodowych. W systemie globalnego rynku znaczną rolę zaczęły już spełniać ponadnarodowe organizmy superpaństw. Panuje przeświadczenie, że tylko zintegrowane struktury polityczno-ekonomiczno-kul- turowe będą odgrywać decydującą rolę w nowej rzeczywistości międzynarodowej. Takie swoiste superpaństwa jak Unia Europejska (UE), czy Stowarzyszenie Państw Azji Południowo-Wschodniej (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN), są tego przykładem. Wymienione organizacje, powoli wypierają czy częściowo wchłaniają XIX-wieczną konstrukcję państwa narodowego. I nie chodzi już o integrację w skali lokalnej, ale o tworzenie dużo szerszych regionów ponadoceanicznych czy ponad kontynentalnych. W tej przestrzeni spotykamy już konfrontację, którą jedne państwa chcą podtrzymywać, a drugie minimalizować. Bardzo szybko odezwały się nacjonalizmy przeradzające się w ponadnacjonalizm współczesny11. Taka sytuacja, determinuje czytelne opcje działania, po stronie podmiotów stosunków międzynarodowych.

więcej ->

Wrażliwość stosunków Unii ze Stanami Zjednoczonymi

Zob. rozporządzenie Rady (WE) nr 382/2001 z 26.2.2001 r. dotyczące wprowadzania w życie projektów wspierających współpracę i stosunki handlowe między Unią Europejską a uprzemysłowionymi państwami Ameryki Północnej, Dalekiego Wschodu i Australazji oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1035/1999 (O.J. 2001, L 57/10).

więcej ->

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA A ŚWIATOWA ORGANIZACJA HANDLU

Wspólnota Europejska ma kompetencje do utrzymywania stosunków z organizacjami międzynarodowymi. Przybierają one postać układów międzynarodowych, uzgodnień dotyczących współpracy administracyjnej bądź ustanowienia stosunków dyplomatycznych (albo stosunków o podobnym do nich charakterze)1.

więcej ->

Wyjaśnienie statusu prawnego Unii w ramach ONZ

Członkom Parlamentu Europejskiego do pewnego stopnia łatwo jest wychodzić z propozycjami, które w swoim charakterze, a często i treści, wykraczają poza polityczne realia oraz ogólnie przyjęte kryteria realizacji procesu integracji europejskiej, jednak w przypadku niniejszej uchwały należy podkreślić, że jej zawartość merytoryczna do pewnego stopnia wykracza poza „standard” tradycyjnych uchwał PE i – co więcej – przedstawia dużo więcej konkretów, niż komunikat Komisji. Jest to tym bardziej istotne, że prace nad raportem w tej sprawie zaczęły się z własnej inicjatywy izby już 13.3.2003 r. A o tym, że Parlament traktuje swoje propozycje poważnie niech świadczy fakt, że jego Przewodniczący, Josep Borrell Fontelles, zwrócił się 1.9.2004 r. do swoich odpowiedników w Radzie i Komisji z prośbą o uwzględnienie postulatu ujętego w styczniowej uchwale i włączenie przedstawicieli PE do składu unijnej delegacji na 59 Sesję Zgromadzenia Ogólnego NZ42.

więcej ->

Wzmocnienie regionalizmu afrykańskiego cz. II

Tekst Aktu konstytuującego Unię Afrykańską z 11.7.2000 r., który wszedł w życie 26.5.2001 r.: http://www.au2002.gov.za/docs/key_oau/au_act.pdf. Akt znowelizowano protokołem z Maputo z 11.7.2003 r., który nie wszedł jeszcze w życie. Na temat UA zob. T Maluwa, Tire Constiíttíive Act oj the Afhcan Union and Institution-Bidlding in Postcolonial Africa, „Leiden Journal of International Law” 2003, vol. 16, s. 157 I n. M. M. Kenig-Witkowska, Unia Afrykańska ze stanowiska prawa międzynarodowego, „Państwo i Prawo” 2003, nr 9, s. 41 i n. W Lizak, Unia Afrykańska [w:] Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa2003, s. 327 i n. T Maluwa, Rcimaginig African Unity: Preliminary Reflections On the Constitutive Act of The African Union, „African Yearbook of International Law” 2001, vol. 9, s. 3 i n. S. Bula-Bula, Les fondements de I’Union Africaine, „African Yearbook of International Law” 2001, vol. 9, s. 39 i n.

więcej ->